( 2111-3706040­02) ­ .

! mem3-307 - 3 (Daewoo Sens l*3i) mem3-317(ZAZ Lanos 1,41) 103!

?

. ­ , ­ ( ). 1- . ­ , ­.

CHECK ENGINE .

, :

;

;

­

, ­ » ( ­ , » ѻ ), , :

;

, ­ ( ­ );

, ­ .


, .
.